Dziękujemy, że mogliśmy mieć z Tobą kontakt i jednocześnie cieszymy się na myśl o tym, że będziemy mogli z Tobą współpracować. Jako firma świadcząca usługi doradztwa personalnego chcemy wspierać Cię w dalszym rozwoju zawodowym. W celu właściwego świadczenia Ci naszych usług, zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe.
 

Chcemy Cię zapewnić, że dla nas niezwykle istotne jest, aby chronić zarówno Twoje dane osobowe, Twoją prywatność, jak również poufność kontaktu z nami.

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące polityki przetwarzania Twoich danych osobowych.

Administratorem Twoich Danych Osobowych („Administrator”) jest TOPSIL Global Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Fabryczna 78, 96-100 Skierniewice, Polska, NIP: 8361856206 oraz TOPSIL Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Henryka II Pobożnego 18 02-496 Warszawa, Polska, NIP: 5220005120

1. ZAKRES ZBIERANIA I PRZETWARZANIA DANYCH
TOPSIL jako Administrator zbiera i przetwarza następujący zakres Twoich danych osobowych:
1.1 Twoje imię i nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, numer telefonu,
lokalizację,
1.2 historię Twojego zatrudnienia, wykształcenie i przebieg edukacji, odbyte szkolenia, kursy, zdobyte dyplomy oraz certyfikaty i uprawnienia (w tym zawarte w życiorysie zawodowym, liście motywacyjnym lub ogólnie dostępnych portalach zawodowych i mediach społecznościowych),
1.3 Twoje oczekiwania finansowe oraz oczekiwania dotyczące dalszego przebiegu ścieżki zawodowej,
1.4 informacje zawarte w komunikacji mailowej z Tobą, wiadomościach tekstowych, połączeniach telefonicznych oraz innych działaniach marketingowych.
Zdajemy sobie sprawę, że powyżej przedstawiona lista może nie być wyczerpująca i może być uzupełniana w przypadku wymogów określonych rekrutacji prowadzonych przez TOPSIL na rzecz naszych Klientów. W takich okolicznościach otrzymasz od nas informację z wyprzedzeniem, a w razie konieczności zostaniesz poproszony o specjalną zgodę zgodnie z wymogami prawa. Inaczej rzecz ujmując: Twoje dane osobowe, których podstawy prawne przetwarzania nie zostały wskazane w niniejszej Informacji, będziemy przetwarzać wyłącznie za Twoją zgodą.

2. CELE PRZETWARZANIA
Dla nas liczy się zarówno Twoja prywatność, jaki i poufność przekazanych nam przez Ciebie danych. Twoje zaufanie do nas jest miarą naszej skuteczności. Dlatego przyjęliśmy następujące rodzaje celów przetwarzania:
2.1 Aby informować Cię o ofertach pracy oraz dostarczać Ci inne treści marketingowe i promocyjne związane z ofertami pracy lub rozwojem zawodowym
Aby zapewnić Ci pełny komfort współpracy z nami na zasadach poufności, w ramach tej zgody nie udostępniamy Twoich danych naszym Klientom. Do tego wymagamy każdorazowo Twojej dodatkowej zgody.
2.2 Aby zapewnić Ci udział w prowadzonej przez TOPSIL rekrutacji na rzecz konkretnego Pracodawcy w ramach konkretnego stanowiska, które Ciebie zainteresowało.
Jeśli po otrzymaniu od nas informacji na temat oferty pracy, którą uznasz za ciekawą będziesz chcieć wziąć udział w tej rekrutacji, poprosimy Cię o wyrażenie takiej zgody. W przypadku wyrażenia powyższej zgody, Twoje dane będą przetwarzane w celu zawiązanym z prowadzeniem tej konkretnej rekrutacji. Dane osobowe mogą w takim wypadku być udostępnione na rzecz pracodawcy, dla którego ta rekrutacja jest przez nas prowadzona – z zachowaniem stosownej poufności.
2.3 Aby zapewnić Ci udział w innych prowadzonych przez TOPSIL rekrutacjach rzecz Naszych Klientów teraz lub w przyszłości.
Jeśli chcesz, abyśmy brali pod uwagę Twoją Kandydaturę w przypadku innych rekrutacji, które prowadzimy lub będziemy prowadzić w przyszłości możesz wyrazić taką zgodę. W tym przypadku, każdorazowo będziemy Ciebie informować, że chcielibyśmy Ciebie zaprosić do udziału w danej rekrutacji. Po wykazaniu przez Ciebie zainteresowania nową rekrutacją, będziemy Ciebie prosić o dodatkową zgodę na udział w niej. Dopiero po jej otrzymaniu Twoje dane osobowe mogą być udostępnione na rzecz pracodawcy, dla którego ta rekrutacja jest przez nas prowadzona – z zachowaniem stosownej poufności.
W ramach wyrażonych przez Ciebie zgód przedstawionych powyżej (punkty 2.1 – 2.3) możemy również przetwarzać Twoje dane:
2.4. Aby monitorować przestrzeganie wewnętrznych polityk, procedur oraz Kodeksu Etycznego TOPSIL
2.5. Aby rozpatrywać incydenty i skargi,
2.6. Aby dalej rozwijać, testować i usprawniać nasz System oraz inne istniejące lub nowe systemy/procesy, jak i aby móc zapewnić jeszcze lepsze usługi; wiąże się to przede wszystkim z nowymi systemami informatycznymi i procesami;
2.7. Aby przeprowadzać analizy oraz badania statystyczne,
2.8. Aby właściwie zarządzać systemami komunikacyjnymi wewnątrz TOPSIL,
2.9. Aby przestrzegać praw i obowiązków na rzecz organów państwa, organów nadzoru oraz współpracować przy dochodzeniach prowadzonych przez służby państwowe,
2.10. Aby, jeżeli to konieczne, zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

3. PODSTAWA PRAWNA ZBIERANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016, poz. 922) oraz z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR).
W związku z tym, naszym obowiązkiem nałożonym przez prawo jest posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych. Taką podstawą są w szczególności zgody wyrażone przez Ciebie związane z jasno zdefiniowanymi celami przetwarzania danych osobowych, które zaprezentowaliśmy Ci powyżej w punkcie 1. Cele przetwarzania.
Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne w ramach uzasadnionych interesów Administratora, zapewniamy, że Twoje interesy i podstawowe prawa i wolności będą realizowane w pierwszej kolejności i będą miały moc nadrzędną.

4. CZY ISTNIEJE KONIECZNOŚĆ PRZEKAZANIA NAM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Absolutnie nie masz obowiązku przekazywać nam swoich danych osobowych, niemniej jednak bez nich jest niemożliwe, abyśmy mogli świadczyć dla Ciebie Nasze Usługi. Ponadto, jeśli uznasz, że przekazane nam dane są wystarczające do zapewnienia Tobie odpowiedniej jakości Naszych Usług, to nie będziemy Cię skłaniać do poszerzenia informacji na Twój temat.


5. TWOJE PRAWA
5.1. Prawo do cofnięcia zgody lub zgód
Ze względu na to, że Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie dobrowolnej zgody, to masz jak najbardziej prawo do cofnięcia danej zgody lub zgód w dowolnym momencie. Aby ułatwić Ci te działania sugerujemy przesłanie nam wiadomości z tego samego adresu e-mail, który został nam przez Ciebie podany.
Zapewniamy, że wyłączną konsekwencją cofnięcia danej zgody lub zgód będzie zaprzestanie przetwarzania Twoich danych w ramach celu/ów, do którego ta zgoda lub zgody się odnosiły.
Warto wspomnieć, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.
5.2. Prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania kopii tych danych
Masz prawo zażądać otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzamy jakiekolwiek Twoje dane osobowe.
W niektórych przypadkach możesz zażądać otrzymania do nas elektronicznej kopii Twoich danych.
5.3. Prawo do wprowadzenia zmian w Twoich danych osobowych
Jeżeli stwierdzisz, że posiadane przez nas dane osobowe na Twój temat są nieprawidłowe lub niekompletne, możesz wnieść o aktualizację lub poprawienie danych osobowych.
5.4. Prawo do usunięcia danych
W niektórych okolicznościach masz prawo zwrócić się z prośbą, abyśmy ograniczyli zakres przetwarzania Twoich danych osobowych lub usunęli Twoje dane osobowe. Możesz dokonać tego w każdym momencie, jednakże prawo do usunięcia danych może podlegać szczególnym regulacjom w zakresie przechowywania tych danych.
W przypadku, gdy Twoje żądanie będzie zgodne z prawem, TOPSIL usunie te dane bez zbędnej zwłoki.
Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę, że Twoje dane zostaną usunięte nie będziemy mogli kontynuować świadczenia Tobie Naszych Usług. Jeśli zdecydujesz się ponownie korzystać z Naszych usług, to wymagane będzie od Ciebie ponowne zarejestrowanie się lub podanie Twoich danych.
5.5. Prawo do wniesienia sprzeciwu
Jeśli przetwarzanie Twoich danych przez Administratora odbywa się w ramach uzasadnionych interesów (i nie jest związane z jakąkolwiek inną podstawą prawną do przetwarzania danych), masz prawo wnieść sprzeciw dotyczący przetwarzania Twoich danych przez TOPSIL, odnosząc się do konkretnej sytuacji.
5.6. Prawo do wniesienia skargi
Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Obecnie jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Przepisy krajowe, których wejście w życie jest wymuszone zmianą prawa na poziomie europejskim (RODO) określą szczegółowo, kto będzie prawnym następcą GIODO. Prawdopodobnie będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych, a nowy urząd powstanie 25 maja 2018 roku.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Tobie praw, prosimy o kontakt z naszym ABI / IOD Piotrem Czerwieckim na adres p.czerwiecki@topsilglobal.com
W przypadku wysłania takiej wiadomości, TOPSIL może poprosić o potwierdzenie Twojej tożsamości przed rozpoczęciem działań.


6. OKRES PRZECHOWYWANIA I CZAS USUWANIA DANYCH
Przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe na określony czas w zależności od typu wyrażonej przez Ciebie zgody lub zgód:
• W ramach zgody na otrzymywanie informacji o ofertach pracy oraz na dostarczanie innych treści marketingowych i promocyjnych związanych z ofertami pracy lub rozwojem zawodowym – na czas 48 miesięcy od momentu wyrażenia przez Ciebie takiej zgody,
• W ramach zgody na udział w konkretnej rekrutacji na rzecz konkretnego pracodawcy – na czas trwania tej rekrutacji. Jeżeli otrzymasz zatrudnienie za naszym pośrednictwem, to TOPSIL będzie przechowywać Twoje dane osobowe przez czas dłuższy w celu przestrzegania przepisów prawa. W pewnych uzasadnionych interesem TOPSIL przypadkach, Twoje dane będą przechowywane 24 miesiące po zakończeniu rekrutacji. Wynikać to może z umów z Naszymi Klientami w ramach prawnie uzasadnionego interesu TOPSIL Sp. z o.o..
• W ramach zgody na udział w innych prowadzonych przez TOPSIL rekrutacjach rzecz Naszych Klientów teraz lub w przyszłości – na czas 48 miesięcy od momentu wyrażenie przez Ciebie takiej zgody.
Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody odnoszącej się do otrzymywania informacji o ofertach pracy oraz dostarczanie innych treści marketingowych i promocyjnych związanych z ofertami pracy lub życiem zawodowym, będą przetwarzane przez okres 48 miesięcy.
Należy również doliczyć okres 30 dni potrzebny nam na usunięcie ich z kopii bezpieczeństwa.


7. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE
W ramach świadczenia Naszych Usług będziemy udostępniać Twoje dane następującym odbiorcom:
1. Naszym Klientom, którym Twoje dane będziemy udostępniać tylko i wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Ciebie konkretnej zgody. Dopóki nie wyrazisz takiej zgody, Twoje dane będą całkowicie poufne i żaden z naszych Klientów nie będzie miał do nich dostępu. Nasi Klienci będą umownie zobowiązani do przestrzegania pełnej poufności w odniesieniu do powierzonych im Twoich danych.
2. Naszym usługodawcom, w tym dostawcom usług informatycznych (w tym zajmujących się hostingiem), usługodawcom zapewniającym usługi i rozwiązania z zakresu technologii informatycznej,
Usługodawcy będą umownie zobowiązani do zachowania poufności Twoich danych i poszanowania Twojej prywatności.
3. Organom państwa, nadzoru, lub organom ścigania w tym policji, jeżeli uznamy, że jesteśmy zobowiązani do ich udostępnienia;


8. CZY TWOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ WYSYŁANE POZA GRANICE UNII EUROPEJSKIEJ
Twoje dane nie będą przekazywane i przetwarzane w państwach znajdujących się poza granicami Unii Europejskiej.


9. CZY TWOJE DANE BĘDĄ PRZETWARZANE BEZ JAKIEJKOLWIEK INGERENCJI CZŁOWIEKA?
Tak, w pewnych okolicznościach. Ze względu na to, że chcemy, aby Nasze Usługi były w jak największym stopniu dopasowane do Twoich potrzeb, jak również potrzeb naszych Klientów, możemy skorzystać
z zautomatyzowanego podejmowania decyzji (np. profilowania). Takie działanie opiera się na informacjach otrzymanych od Ciebie, w tym odnoszących się do Twoich oczekiwań, doświadczenia zawodowego, kwalifikacji czy też lokalizacji. Staramy się, aby oferty, o których Ciebie informujemy były jak najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb oraz zgodne z kryteriami przyjętymi przez naszych Klientów.


10. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
W ramach Naszych Usług korzystamy z usług informatycznych oraz Systemu Informatycznego, którego zabezpieczenia spełniają wymogi stawiane przez prawo dla podmiotów przetwarzających dane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


11. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
Gdyby z Twojej strony zaistniała potrzeba otrzymania dodatkowych informacji na temat sposobu, w jaki dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych lub chcesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych TOPSIL prosimy o kontakt mailowy z nami na adres daneosobowe@topsilglobal.com 


12. SPOSÓB WPROWADZANIA I INFORMOWANIA O ZMIANACH DO NINIEJSZEJ INFORMACJI
Ze względu na chęć podnoszenia jakości Naszych Usług oraz dostosowania się nowych uwarunkowań prawnych w przyszłości przewidujemy, że warunki niniejszej Informacji mogą ulegać sporadycznym zmianom. Za każdym razem, gdy taka zmiana nastąpi będziemy Cię o tym fakcie informować, kontaktując się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Dziękujemy za zapoznanie się z informacją i mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie owocna.